FAQ – často kladené dotazy

Podmínky přepravy

Potřebuji zkalkulovat přepravu – co k tomu potřebujete za údaje?

Na základní, orientační kalkulaci potřebujeme vědět odpovědi na tyto otázky:
– odkud? (město, psč). U odeslání z přístavu/letišť PSČ nepotřebujeme.
– kam? (město, psč). U dodání do přístavu/ na letiště PSČ nepotřebujeme.
– kolik? (objem, váha, rozměry)
– co? (komodita)
– jak? (námořně, letecky, železničně). Zde můžete buď doplnit požadovaný typ přepravy, nebo termín doručení – dopravní řešení včetně typu přepravy již navrhneme za Vás.
Na základě požadavku Vám i nastíníme jízdní řád (tzv. schedule) včetně termínů odjezdu a příjezdu
Pozn.: u nebezpečného zboží je dále potřeba i bezpečnostní list (MSDS – Material Safety Data Sheet).

Potřebuji přepravit nebezpečné zboží. Umíte?

Ano. Potřebujeme od Vás bezpečnostní list (MSDS) a dále údaje o balení a požadovaném typu přepravy.
Pozn.: Např. Baterie, kategorie 1 (výbušné látky) jsou vždy s výhradou akceptace dopravce (letecká společnost, rejdař, železniční operátor)

Jaké jsou požadavky na balení pro daný typ přepravy?

Obaly, které se stávají nedílnou součástí zboží po celou dobu přepravy, nutného skladování a případně i následného prodeje, musejí mít tyto vlastnosti:
a) Chránit zboží před poškozením, znehodnocením a ztrátami.
b) Chránit okolí přepravovaného zboží.
c) Usnadňovat přepravu, manipulaci a skladování.
d) Snižovat náklady na dopravu a skladování.
e) Znemožňovat nebo znesnadňovat vykrádání obsahu zásilek.

Co je to MSDS dokument?

Material Safety and Data Sheet. Jedná se o tzv. bezpečnostní list, který je vystaven výrobcem.
Obecně obsahuje souhrn informací (bezpečnostních, ekologických, toxikologických, právních..) pro nákladání s nebezpečnými látkami/směsmi.
Pro přepravu zboží je klíčové jeho bezpečnostní zařazení (tzv. UN/ID číslo), třída nebezpečnosti (1-9) a obalová skupina (packing group).
Forma bezpečnostního listu je určena směrnicemi Evropské unie – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a novelizace Nařízení komise (EU) č. 830/2015.

Jak poznám, že se jedná o nebezpečné zboží?

Bezpečně podle Bezpečnostního listu (BL – MSDS). V sekci 14 (Transport) je uvedeno ,zda se z hlediska přepravy jedná o nebezpečné zboží.

Umíte přepravit zboží mimo ČR do Třetích zemí? Např. Z USA do Švédska?

Ano. Jedná se o tzv. cross trade, někdy též označovaný jako triangle tride – tedy třístranný obchod, kde kupující, prodávající a příjemce je každý usazen v jiné zemi.
Výhodou této služby je úspora nákladů za přepravu a rovněž celní řízení.

Jaké jsou výhody jednotlivých přeprav?

Ve zkratce:

Námořní přeprava:
– Cena – při velkých vzdálenostech výhodné přepravní náklady,
– Vysoká přepravní kapacita
– Standardizované balení – kontejnery

Letecká přeprava:
– Rychlost,
– spolehlivost
– častá frekvence spojů
– šetrnost
– dobře předvídatelné časy přeprav (odlet/přílet)

Železniční přeprava:
– přeprava velkotonážních zásilek
– nezávislost na silniční provozu a tím spolehlivost přepravy
– při přepravě Dálný východ – Evropa až 2x kratší čas v porovnání vůči námořní přepravě

Co je to FCL a LCL? Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jedná se o zkratky používané v námořní a železniční přepravě:

FCL = Full container load = Celokontejnerová zásilka.
Váš náklad naplní jeden celý kontejner (podle velikosti) a je převážen od odesílatele přímo k Vám. Je jednodušší pro následnou manipulaci i distribuci.

LCL = Less then Container Load.
Vaše zboží není dostatečně velké, aby naplnilo celý kontejner. Převezeme ho s jinými kusovými zásilkami, čímž výrazně snížíme cenu přepravy.
V silniční přepravě se používá analogicky FTL (Full Truck) a LTL (Less Than Truck).

Kolik zboží je možné naložit do kontejneru?

Záleží na typu kontejneru. Pro tři nejpoužívanější vychází objemově takto:

20stopý standartní kontejner (20FT / 20 DV) = 33,2 cbm
40stopý standartní kontejner (40FT / 40 DV) = 67,7 cbm
40stopý High cube kontejner (40 HQ) = 76,3 cbm
45stopý High cube kontejner (45 HQ) = 85,9 cbm
45stopý High cube Palletwide kontejner (45 HQ PW) = 89 cbm. Kontejner s ložnou plochou stejnou jako je standartní kamion = 33 palet.

Pro všechny typy kontejneru je třeba počítat rovněž s váhovým omezením jak v zemi odeslání, tak doručení.
Bližší info včetně rozměrů kontejneru (vnitřních/vnějších) naleznete v sekci „užitečné informace“.

Pozn.:
– Rozměry a limity se u jednotlivých rejdařů mohou mírně lišit.
– Liší se zároveň dostupnost jednotlivých typů kontejnerů v závislosti na dopravní relaci.

Doklady pro přepravu a celní řízení

Jaké základní dokumenty jsou potřeba pro přepravu a celní řízení?

Pro jednotlivé typy přepravy:
Námořní = Bill of Lading (palubní konosament). Vystavuje jej rejdař /agent.
Letecká = Airwaybill (letecký nákladní list). Vystavuje jej letecký agent
Železniční: SMGS/CIM list. Vystavuje jej železniční agent.
Silniční: CMR. Vystavuje jej dopravce.

Co mají všechny přepravy společné, je faktura (nikoliv proforma) a packing list.
Pro celní řízení se potřeba dalších dokumentů odvíjí od komodity, celního zařazení a země odeslání/přijetí. Z posledně dvou jmenovaných (celní nomenklatura & země původu/určení) se odvíjí typ možných preferenčních dokladů pro snížení sazby cla (FORM A, EUR.1, aj)

Jaký je rozdíl mezi originálem Originálem B/L a Telexem?

Bill of Lading Originál
Tzv. Náložný list – Slouží jako doklad pro zásilku, je to dále záznam kontraktu mezi odesílatelem (shipperem) a přepravní společností (shipping company) a dále je doklad o vlastnictví zásilky – jméno „vlastníka“ však musí být zmíněno na BL.
Na základě tohoto dokumentu můžeme uvolnit zboží v přístavu.

Bill of Lading TELEX RELEASE (také SURROUNDERED/EXPRESS)
Tento dokument není nutné prezentovat u agenta/rejdaře pro uvolnění zboží v originále – zboží se uvolňuje na základě e-mailové kopie. Z čehož i vyplývá, že na rozdíl od BL, není obchodovatelný. Dokument vystavuje spediční agent ve spolupráci s odesílatelem/rejdařem.Je vhodný pro případy, kdy se odesílatel ani příjemce během plavby neměmí.Výhodou je úspora nakládů za přepravu dokumentů a rovněž ušetření času.

Celní řízení

Co je celní nomenklatura a potřebuji k něčemu?

Jedná se o unikátní číslo sloužící k označení zboží dle mezinárodní nomenklatury harmonizovaného systému (HS). Tento systém je používán ve více než 170 státech.
Každé zboží, které lze převést přes hranice států, je zařazeno na základě celního sazebníku do určité skupiny a je označeno unikátním číslem (toto číslo je uvedeno na začátku každého řádku v celním sazebníku).

Dle celního zařazení se určuje:
– sazba cla v %
– mimořádně politicko-obchodní opatření (licence, kontrolní hlášení aj.)
– pravidla pro získání původu zboží
– omezení dovozu/vývozu

Jak dlouho trvá importní celní řízení?

Doba celního řízení je přímo úměrná pečlivé přípravě dokumentace a souvisejících informací (celní zařazení, aj). Zpravidla je zboží propuštěno do volného oběhu do 24h.

Co je to EORI?

Číslo EORI (Economic Operator Registration and Identification) představuje jedinečný identifikátor jednotlivých obchodníků a ostatních
právnických osob pro styk s orgány celní správy. Je povinné pro všechny typy
celního odbavení a zpravidla odpovídá daňovému identifikačnímu číslu (DIČ).

Co je to ZISZ a k čemu slouží?

Jedná se o Závaznou Informaci o Sazebním Zařazení, kterou vydává určený celní úřad v Praze.
Závazná informace o sazebním zařazení zboží je uložena v databázi Evropské Komise a je právně platná ve všech členských státech, bez ohledu na členský stát, kde byla vydána.
ZISZ je obecně platná 6 let.

K čemu se používá fiskální celní řízení?

Jedná se o celní režim volného oběhu s osvobozením od daně z přidané hodnoty (DPH), kdy zboží nezůstává na území státu, kde je prováděno celní řízení.
Hlavní výhodou je úspora dopravních nákladů. Tento režim vyplývá z příslušné daňové legislativy státu EU – tato možnost je tedy pouze v některých státech.

Mezinárodní obchod

Co je to INCOTERMS a k čemu se používají?

INternational COmmercial TERMS je soubor který je připravován a vydáván Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC) od roku 1936.
Pravidla INCOTERMS uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. Pravidla INCOTERMS neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží, ani způsobu její úhrady. Rovněž se nezabývají přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení smlouvy.
Podrobné informace včetně grafického ztvárnění naleznete na našich stránkách – zde (odkaz)

Pojištění

Co je to připojištění zboží?

Jedná se o pojištění zásilky v rozsahu stanoveném příkazcem nad rámec min.odpovědnosti dopravce.
Ta je stanovena pro každý typ přeprav zvlášť a je zpravidla omezena ručením za kg hrubé váhy:
Připojištění na straně druhé, však nadto kryje rizika, a poskytuje plnění směrem k pojištěné hodnotě zboží.
Pojištění se sjednává pouze na jednu přepravu zboží, na celou trasu přepravy.
Sazba pojistného se odvíjí od země odeslání/určení, typu přepravy (letecká, námořní, soušová-silniční, železniční) a v poslední řadě od typu produktu (křehké zboží, spotřební zboží, elektronika, aj).
Více podrobností včetně limitů pro jednotlivé typy přepravy naleznete v sekci pojištění.

Mám zboží automaticky pojištěné?

Ano, ale pouze do výše limitů min. odpovědnosti dopravce pro jednotlivé typy přepravy.
Výše limitů je vyjádřená ve zkratce SDR (Special Drawing Rights), což znamená zvláštní práva čerpání.
Jedná se o měnovou a účetní jednotkou užívanou v rámci Mezinárodního měnového fondu.
Každý typ má jiný limit plnění SDR.
Více podrobností včetně limitů pro jednotlivé typy přepravy naleznete v sekci pojištění.

Skladování

Jak dlouho může zůstat zásilka na terminále, než se “vyclí”?

Záleží na typu přepravy:
Námořní – max. 5 dní včetně data příjezdu
Letecká – max. 3dny včetně data příjezdu.
Železniční – max. 4 dny včetně data příjezdu.
Pro uvolnění zásilky je třeba příslušný celní doklad (JSD, T1), bez toho není možné zásilky vyzvednout.

Můžu u Vás skladovat zboží? Co k tomu potřebujete?

Ano. S výjimkou některého nebezpečného zboží.
K bližší domluvě potřebujeme:
– typ komodity ke skladování
– rozměry jednotlivých ložných kusů (colli)
– váhu jednotlivých ložných kusů (colli)
– počet
– odhad doby skladování

Vytvořilo PROFICIO

Na tomto webu zpracováváme cookies potřebné pro jeho fungování, analytiku a pro účely cílení reklamy.